Innkjøpsbetingelser

1. GENERELT
Disse generelle kontraktsvilkår gjelder for mindre innkjøp (heretter Generelle vilkår) med mindre ikke annet er avtalt skriftlig mellom partene. Selgers generelle vilkår, unntak, kvalifikasjoner eller andre betingelser gjelder ikke, med mindre dette er skriftlig akseptert av KJØPER.

2. ORDREBEKREFTELSE
SELGER skal innen ti (10) dager etter mottak av en Bestilling, returnere en signert Ordrebekreftelse, vedlagt Bestillingen. SELGER er også da bundet av innkjøpsordren ved signering av denne. Hvis ordrebekreftelse ikke overholder bestillingen eller de generelle vilkår forbeholder kjøper seg retten til å heve kjøpet uten kostnad eller ytterligere forpliktelser.
 
3. BESTILLINGENS AVTALTE PRIS
Bestillingens Pris er å anse som fast, og skal inkludere alt arbeid, produkter, leverandører, tjenester og/eller andre elementer i arbeidet som er nødvendig for riktig og fullstendig utførelse. I tillegg til kostnader på emballasje og andre kostnader eller utgifter som er nødvendig for å utføre arbeidet.
 
4. ARBEIDET
Selger skal utføre arbeidet: 
-i fullt samsvar med leveringsplan og beskrevet omfang av bestillingen
-fullt samsvar med avtalte spesifikasjoner
- i henhold til aktuelle standarder
-i samsvar med alle gjeldende lover og forskrifter knyttet Helse-, miljø og sikkerhet
-Selger forplikter seg til å ha et kvalitetssystem som ivaretar ovenstående bestemmelser. 
-Alle avvik rundt dette skal være skriftlig avtalt i kontrakt eller konkurransegrunnlag.
 
5. ENDRINGER
KJØPER forbeholder seg rett til å pålegge endringer i leveringsplanen, arbeidsomfang, eller spesifikasjoner av arbeidet beskrevet i kontrakten. Hvis endringer bestilt av KJØPER fører til en økning i kostnadene og / eller tid som kreves for at  Selger kan utføre arbeidet, kan Selger kreve dokumenterte merkostnader dekket. I tillegg har selger rett til å be om en rimelig leverings forlengelse. Alle endringer skal avtales skriftlig. SELGER skal uten ugrunnet opphold iverksette en endringsordre initiert av KJØPER.
 
6. FORSINKELSE AV ARBEIDET
Hvis SELGER er forsinket med levering, eller ferdigstillelse ikke er oppnådd i henhold til Kontrakten, for grunner som ikke direkte kan tilskrives kjøperen, ansees leveransen som forsinket. Ved forsinkelse skal KJØPER ha rett til konvensjonalbot fra den dagen leveransen skulle ha funnet sted. Konvensjonalboten tilsvarer 0,5% av den delen av kontrakten som ikke er levert innen som avtalt. Konvensjonalboten kan dog ikke overskride 7,5% av dette beregningsgrunnlaget.
 
7. OPPSIGELSE 
KJØPER kan til enhver tid og uansett årsak, enten SELGER har misligholdt kontrakten eller ikke, avslutte kontrakten helt eller delvis ved skriftlig varsel. Kjøperens eneste forpliktelse er å betale for det arbeidet som allerede er levert, og for de dokumenterte direkte kostnadene som har påløpt inntil avslutnings dato. Selger plikter å være med å minimere kostnader for kjøper.
KJØPER skal også ha rett til å heve kontrakten, eller deler av denne på grunn av mislighold, med øyeblikkelig virkning dersom SELGER unnlater å overholde kravene i kontrakten, og unnlater å rette opp det inntrufne innen 14 dager etter skriftlig varsel
 
8. LEVERING
Levering skal skje i overenstemmelse med Incoterms 2010 Med mindre annen leveringsklausul er angitt i bestillingen, er leveringsvilkåret for Norske leverandører DDP INCOTREMS 2010 - kjøpers lokaler.
(For utenlandske leverandører gjelder Leveringsbetingelsen FCA)
 
9. FAKTURA OG BETALING
Selgers faktura skal være i henhold til Bestillingen. Med mindre annet er spesifisert, kan faktura ikke utstedes før faktisk levering og/eller ferdigstillelse av arbeidet. Betaling skal skje mot korrekt faktura førtifem (45) dager etter fakturadato, med mindre annet er spesifisert i bestillingen. Faktura skal være påført Kjøpers bestillingsnummer.
 
10. GARANTIEN
Selger garanterer at arbeidet er i samsvar med de spesifikasjoner og eventuelle andre krav angitt i kontrakten. Arbeidet skal være fri for designfeil, feil i materialer og/eller utførelse. Selgers ansvar gjelder ikke for arbeid som utføres av selger etter spesifiserte beskrivelser fra kjøper, eller feil som kan relateres til bestillingen. Garantien skal begynne ved overføring av eierrettighetene til KJØPER og gjelder for seksti (60) måneder etter ferdigstillelse av arbeidet. KJØPER'S garantikrav skal fremsettes skriftlig og senest innen tretti (30) dager etter utløpet av den gjeldende garantiperioden.
 
11. LEVERANDØRENS SOSIALE FORPLIKTELSER
SELGER forplikter seg til å drive sin virksomhet i tråd med Norsk lov på en rettferdig, ærlig, etisk måte. SELGER har mottatt en kopi av EB Elektro etiske retningslinjer eller har fått opplyst at disse er tilgjengelig på www.eb-elektro.no og kan vise til tilsvarende eller strengere etiske retningslinjer.
 
12. TVISTER OG GJELDENDE LOV
Til enhver tid gjelden Norsk lov
 

eb-logo-1024

The Right Connection

EB Elektro AS

Som eneste produsent av høyspente skillebrytere 12-550 kV i Skandinavia, er EB Elektro AS ledende innen utvikling, produksjon og montasje av høyspent materiell til kraftdistribusjon og jernbane.

Vi er også leverandør av transformatorer, linjemateriell, isolatorer, line og opphengsutstyr til kraftnett og jernbane.

Våre produkter er konstruert for å tåle høye temperaturer og ekstrem kulde.
Produktspekteret inkluderer driftsanordninger for innendørs og utendørs montasje.

Våre produkter er og testet etter IEC-normer. Enkel installasjon, idriftsetting av produktene og tilpasning til kundens behov er viktige elementer for EB Elektro.